دسته‌بندی نشده

تفسیر نشان سرگاو بدون چشم در گنج یابی
دسته‌بندی نشده
تفسیر نشان سرگاو بدون چشم در گنج یابی دوستان دراین مورد کار واضح ولی سختر از نمونه قبلی است پر خطر و دارای تله
نماد تایید کننده هدف در غار چگونه مشخص می شود
دسته‌بندی نشده
نماد تایید کننده هدف در غار چگونه مشخص می شود ؟