اسرار

اسرار مرموز شهرهایی که دچار خشم خدایان شدند
مطالب برگذیده, مقاله
اسرار مرموز شهرهایی که دچار خشم خدایان شدند.. !! در طول تاریخ و در دوره متفاوت باستان شهرهایی وجود داشته اند که مورد خشم خدایان واقع شده و با فرود آمدن آتش و گوگرد از آسمان تبدیل به خاکستر شده‌اند.. به هزاران سال قبل و تمدن بسیار بسیار پیشرفته ...