انجیل

نفیلیم‌ چیست؟!
آموزش, مطالب برگذیده
نفیلیم‌ها موجوداتی هستند که وجودشان در انجیل عبری مورد تأیید قرار گرفته است